Archive for Tháng Chín 19, 2015

VÔ DUYÊN(Viết cho T)

Posted: Tháng Chín 19, 2015 in Uncategorized
Thẻ:


Sông Ngân cách biệt đôi bờ

Tình ta Ngưu Chức bao giờ gặp nhau?

Người xa, xa mấy vạn sầu?

Bên này bên nớ cách nhau mấy dòng?

Ông tơ sao nỡ đành lòng?

Nhịp cầu Ô Thước hư không chốn nào?

Hà nội, ngày 5 tháng 09 năm 2015

Phạm Phú Quảng