Archive for Tháng Tám 2, 2015

NHỚ NGƯỜI

Posted: Tháng Tám 2, 2015 in Uncategorized
Thẻ:


Người xa xa tận chốn nào

Tình tôi héo hắt chìm vào nhớ mong

Tương tư vàng võ cõi lòng

Lệ khô máu ứa tim hồng ai hay

Thuở vui ân ái tháng ngày

Đoạn buồn chiếc bóng u hoài riêng tôi

Thương yêu, sao nỡ xa rời?

Dấu hài vội bước, cả trời cô liêu

Chiếu chăn còn đẫm hương yêu

Tình xa hun hút những chiều nhớ nhau.

Tiên Yên, ngày 02 tháng 08 năm 2015

Phạm Phú Quảng