Archive for Tháng Sáu 9, 2013

DAMEN NÓNG

Posted: Tháng Sáu 9, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

Ảnh

Ông trời đổ lửa xuống như thiêu

Cái nóng Damen, nóng vãi lều

Cán bộ lưỡi thè như chó dái

Công nhân ngất ngưỡng bước liêu xiêu

Ao tù nước đọng tanh mùi mốc

Cá cóc, loăng quăng chết rõ nhiều

Tổ cụ nghề xây sao chó thế

Ra đường phét lác nói rằng yêu!

Damen, ngày 08 tháng 06 năm 2013

Tú Mu

BU NÓ ĐỪNG BUỒN 2

Posted: Tháng Sáu 9, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

ermergency-fund-savings

Đừng buồn bu nó nhé, đừng buồn!

Tớ hứa mai này tớ sẽ buôn

Thiên hạ bao nhiêu thằng học thức

Già đầu cũng chỉ dái nhòm trôn

Lần này tớ quyết đi buôn chuyến

Xôi thịt nhưng không phải cúi luồn

Được mất tùy duyên do trời định

Đừng buồn bu nó nhé, đừng buồn!

Damen, ngày 07 tháng 06 năm 2013

Tú Mu