Archive for Tháng Năm 29, 2013

ĐIẾC TAI QUAN SỦA

Posted: Tháng Năm 29, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

bac-hy-lai

Biết thế ngày xưa đéo học hành

E thầy hổ bạn xấu non xanh

Cử nhân đánh lận con đen. Chó!

Tiến sỹ qua đời cũng hóa manh

Biết thế ngày xưa đi học cướp

Đem tiền đổi lấy chút quan danh

Thì nay chẳng phải cày như cuốc

Bạc nước, tiền dân, sủa rõ tanh!

Damen, ngày 28 tháng 05 năm 2013

Tú Mu